Saturday, 17 September 2011

一分满满的幸福 (水饺+面条)

我好羡慕这位朋友好利害也,会做面条,馒头,水饺等等。
跟孟老帅的中式面食里的她的会朋友好羡慕
我孩子很喜欢她做的面条,想起她做的葱油饼口水都流
我才煮一半,留一半带给妈妈吃
她给一大包我,一半给妈妈吃
妈妈好好吃


                                                    水煮水饺
                                               

                                                              面条

                                                        水饺面汤

No comments: