Monday, 3 February 2014

2014 年菜 除夕夜


除夕夜吃火锅
一家团员吃火锅好开心
有说有笑,好快乐。

几道菜肴,幸福满满

祝福大家;合家团圆,幸福满满
                    身体健康,安居乐业
                    恭喜发财,恭喜恭喜
No comments: