Sunday, 13 May 2012

母亲节快乐

                                     这是我第1次亲手做蛋糕给妈妈
                                     愿妈妈身体健康。
                                     愿天下疼爱孩子的母亲,
                                     都有同样疼爱着她们的孩子。
                                     祝天下的妈妈母亲节快乐
                                     身体健康。No comments: