Saturday, 16 July 2011

失望的一天 孩子从camping 回来

 早上8点多电话响。原来是老师打来的。你的孩子生病了,不过我们要回来了。那我去学校等好的。孩子。。。孩子。。。人家去都没事你就生病。看来你是吃不的苦 的。 你看妈妈做了你喜 爱cheddar cheese cake 。
         
都是你爱吃的。   
 看你都不可以吃。等好了妈在做给你吃。
                                                                            
还有肉包。
那。。。。我们。。。。吃。。。。。吃吃。。太饱。。。。。。        

No comments: